04. 06. 2019

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, o spracovaní osobných údajov a vašich právach

v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(ďalej len „GDPR“)

V prípade, že poskytujete Vaše osobné údaje, my ako prevádzkovateľ:

 1. HB REAVIS Slovakia a. s., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 346 065, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3429/B (ďalej len „HB Reavis“ alebo „my“),
 2. HB Reavis Group s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 588 427, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 115257/B (ďalej len „HB Reavis“ alebo „my“)
 3. HubHub Group s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 772 876, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 129700/B; and
 4. HubHub Slovakia s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 258 578, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 105972/B

by sme Vás chceli informovať ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov a o Vašich právach súvisiacich s týmto spracúvaním.

HB Reavis je súčasťou medzinárodnej skupiny HB Reavis Group, ktorá pozostáva zo všetkých entít konsolidovaných v rámci HB Reavis Holding S.A., ktorá má centrálu v Luxembursku (ďalej len „HB Reavis Group“), na základe čoho sa v tomto Vyhlásení o spracúvaní osobných údajov odkazuje na HB Reavis Group.

Aký je náš účel a oprávnené záujmy na spracúvanie Vašich osobných údajov?

 1. Výber potenciálnych zamestnancov (náborový proces).
 2. Vzájomná komunikácia.
 3. Ochrana majetku a bezpečnosť zamestnancov a návštevníkov.
 4. Propagácia našich podujatí.
 5. Zasielanie pripomienok.
 6. Spracovanie sťažností.

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

 1. Vždy keď sa nám v HB Reavis uvoľní pracovná pozícia, snažíme sa nájsť čo najvhodnejšieho budúceho kolegu. V tomto prípade zozbierame životopisy a to buď priamo od uchádzačov alebo od tretích strán, ktoré nám potenciálneho uchádzača odporučia. Po dôkladnom preštudovaní všetkých životopisov, pozývame vybraných uchádzačov na osobné pohovory, po skončení ktorých zasielame týmto uchádzačom rôzne dodatočné informácie. V prípade, že v danom čase nie je žiadna voľná pracovná pozícia alebo v prípade keď uchádzač o konkrétnu pozíciu nebol úspešný, môžeme po udelení súhlasu uchovávať životopisy takýchto neúspešných uchádzačov alebo potenciálnych uchádzačov a to na účely budúceho kontaktovania v prípade uvoľnenia niektorej pracovnej pozície u nás v HB Reavis.
 2. Filozofiou HB Reavis je otvorenosť a transparentnosť za každých okolností. To zahŕňa otvorenosť v komunikácii s kýmkoľvek, kto sa zaujíma o HB Reavis. Na dosiahnutie tohto cieľa sme vytvorili niekoľko typov kontaktných formulárov, ktoré môžete použiť na priamu komunikáciu s HB Reavis. Navyše sme zverejnili aj e-maily konkrétnych zamestnancov, aby ste ich mohli kedykoľvek kontaktovať s ľubovoľnou otázkou. Na zabezpečenie takejto efektívnej, bezchybnej a priamej komunikácie avšak potrebujeme spracúvať niektoré Vaše osobné údaje.
 3. Ochrana našich budov a bezpečnosť ľudí, ktorí využívajú naše budovy sú prioritou číslo jeden v rámci nášho pôsobenia na trhu. Na to, aby sme zabezpečili dostatočnú úroveň ochrany a bezpečnosti sme do našich budov nainštalovali kamerový systém (CCTV). Vždy keď vstúpite do našej budovy alebo do jej blízkeho okolia, tak Vás sníma a nahráva CCTV. Okrem vyššie spomenutého, v prípade ak tretie osoby (t.j. osoby iné než nájomcovia a ich zamestnanci) vstupujú do našich budov, tak overujeme ich identitu a následne ich registrujeme na našej recepcii na základe ich dokladu totožnosti alebo v prípade vstupu do našich garáží snímame evidenčné číslo vozidla a tvár vodiča. Taktiež evidujeme čas a miesto vstupu v prípade využitia vstupnej karty nájomcu do budovy.
 4. Taktiež môžeme spracúvať Vaše osobné údaje pri vyhotovovaní fotografii a audio-vizuálnych záznamov, pričom tieto sú použité na účely a oprávnené záujmy propagácie našich podujatí a služieb a na zlepšovanie našej značky a dobrého mena prostredníctvom zasielania newslettrov a nadväzných marketingových materiálov v súvislosti s našimi podujatiami a taktiež na zverejňovanie fotografií (na ktorých sa môžete objaviť) a audio-vizuálnych záznamov na našich sociálny médiách ako sú YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter a Instagram alebo prostredníctvom iných kanálov ako sú naše webové stránky.
 5. Vaše osobné údaje spracúvame aj na zasielanie pripomienok v súvislosti s neodoslanými webovými formulármi. Vždy keď začnete vypĺňať ktorýkoľvek webový formulár zverejnený na našej webovej stránke, tak automaticky spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré vložíte do tohto formuláru. V takýchto prípadoch sa môže stať, že zabudnete formulár odoslať a preto využívame automaticky spracúvané osobné údaje na to, aby sme Vám zaslali pripomienku na dokončenie formuláru alebo na jeho odoslanie.
 6. Vo výťahoch a pri vstupe do garáže je možnosť priameho spojenia s našim dispečingom prostredníctvom zvukových zariadení. Všetky spojenie prostredníctvom takýchto zvukových zariadení sú nahrávané za účelom budúceho spracovania sťažností.

Aký je náš právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov?

 1. Ak nám pošlete Váš životopis na konkrétnu voľnú pracovnú pozíciu, tak spracúvame Vaše osobné údaje na základe plnenia zmluvy alebo Vaše žiadosti, aby sme vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (v prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme s Vami uzatvoriť zmluvu). Ak chcete, aby sme uchovávali Váš životopis aj po ukončení náborového procesu alebo bez ohľadu na predchádzajúci náborový proces, tak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
 2. Ak kontaktujete nás alebo niektorého z našich zamestnancov prostredníctvom e-mailu alebo webového formuláre, tak spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
 3. Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorými sú ochrana majetku a bezpečnosť nájomcov a návštevníkov.
 4. V prípade propagácie našich podujatí a služieb, ktoré poskytujeme, spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
 5. V prípade keď Vám zasielame pripomienky v súvislosti s neodoslanými webovými formulármi, spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
 6. Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorým je spracovanie sťažností.

Aké osobné údaje spracúvame?

 1. Osobné údaje uvedené vo Vašom životopise (ako napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, e-mail, telefónne číslo atď.)
 2. Meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo.
 3. Vaše audio-vizuálne vyobrazenie, fotografia, evidenčné číslo vozidla, meno a priezvisko pri overovaní identity a čas a miesto vstupe pri použití vstupnej karty.
 4. Fotografia a/alebo audio-vizuálne vyobrazenie.
 5. Osobné údaje vyžadované konkrétnym webovým formulárom (ako napr. meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo atď.)
 6. Zvukový záznam.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

 1. V prípade, že sa uchádzate o konkrétnu voľnú pozíciu, tak uchovávame Vaše osobné údaje do konca náborového procesu. Ak nám dávate súhlas s uchovávaním Vášho životopisu na účely kontaktovania v budúcnosti pre prípad voľnej pracovnej pozície, tak uchovávame Vaše osobné údaje počas 2 rokov.
 2. Ak kontaktujete nás alebo niektorého z našich zamestnancov prostredníctvom e-mailu alebo webového formulára, tak uchovávame Vaše osobné údaje dokým sa neodhlásite z našej kontaktnej databázy.
 3. Spracúvame Vaše osobné údaje počas 15 dní.
 4. Spracúvame Vaše osobné údaje iba na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelu.
 5. Spracúvame Vaše osobné údaje počas 30 dní.
 6. Spracúvame Vaše osobné údaje počas 15 dní.

Akonáhle nebudeme naďalej potrebovať Vaše osobné údaje na účely, na ktoré sme ich spracúvali, tak Vaše osobné údaje vymažeme, pokiaľ nemáme zákonnú povinnosť ich uchovávať. Niektoré detaily a korešpondencia môžu byť uchovávané do konca lehoty na uplatnenie nárokov, v súvislosti s predzmluvnými alebo zmluvnými vzťahmi, alebo aby sme splnili zákonné požiadavky v súvislosti s uchovávaním osobných údajov.

S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj so spoločnosťami v rámci HB Reavis Group alebo s našimi obchodnými partnermi, s ktorými sme uzatvorili zmluvu vzhľadom na to, že sú v postavení sprostredkovateľa, prevádzkovateľa alebo spoločného prevádzkovateľa. Taktiež môžeme byť povinní poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní (polícia a prokurátor) a to iba v nevyhnutnom rozsahu vyžadovanom platnými a účinnými právnymi predpismi.

Od koho získavame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame od Vás.

Používame automatické individuálne rozhodovanie?

Nie, my nepoužívame automatické individuálne rozhodovanie.

Prenášame Vaše údaje do tretích krajín?

Vaše osobné údaje sú spracúvané na území Slovenskej republiky a iných členských štátov Európskej únii. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané krajinou mimo Európskej únie, iba ak táto krajina bola potvrdená Európskou komisiou, ako krajina s adekvátnou úrovňou ochrany osobných údajov alebo ak existujú iné dostatočné záruky na ochranu osobných údajov (napríklad, záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo štandardné európske zmluvné doložky o ochrane osobných údajov).

Ostatné informácie:

Osobné údaje taktiež môžu, v opodstatnených prípadoch, podliehať spracúvaniu na účel vysporiadania sa s právnymi záležitosťami, vrátane vykonávania povinností orgánov verejnej moci a ich sledovanie na účel právnej ochrany. Osobné údaje môžu byť taktiež archivované vo verejnom záujme, ako aj na vedecký, historický alebo štatistický výskum.

Aké sú Vaše práva?

Vaše práva ako dotknutej osoby sú uvedené nižšie. Je potrebné vziať na vedomie, že presné podmienky uplatnenia jednotlivých práv sú upravené v kapitole III GDPR, pričom v konkrétnej situácii nemusia byť všetky práva uplatniteľné. Máte nasledovné práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame
 • Právo na opravu nesprávnych a nepresných osobných údajov a právo na doplnenie neúplných údajov
 • Právo na obmedzenie, t.j. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
 • Právo na vymazanie osobných údajov v prípade ak chýba účel alebo sa spracúvali nezákonne
 • Právo namietať proti spracúvaní osobných údajov ak sa domnievate, že sme nespracúvali osobné údaje oprávnene
 • Právo byť vylúčený z automatického individuálneho rozhodovania
 • Právo získať osobné údaje údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
 • Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ako môžete uplatniť svoje práva?

elektronicky: dataprivacy@hbreavis.com

písomne na adresu: Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

telefón: +421 918 723 243

Snažíme sa chrániť Vaše súkromie čo najviac a preto spracúvame Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a všetkými ostatnými príslušnými právnymi predpismi. Ak však nesúhlasíte so spôsobom spracúvania Vašich osobných údajov, tak si môžete uplatniť Vaše práva u našej zodpovednej osoby:

Kontakt zodpovednej osoby: Erika Wild, kontaktná adresa: Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, tel. +421 918 723 243, email: dataprivacy@hbreavis.com

Alebo môžete podať sťažnosť dozorného orgánu v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Váš lokálny dozorný orgán môžete nájsť na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Zdieľať článok na sociálnych sieťach

ZHRNUTIE

Prečo
Stanica Nivy

 • Top koncept a dizajn

 • Tržnica a zelená strecha

 • Budúce centrum mesta

 • Rýchlo sa rozvíjajúci trh

 • Obrovská návštenosť

 • Silný partner a prestížni architekti

Kontaktuje nás

Kontaktujte
nás

Head of Retail Leasing

Ivar Ličko
ivar.licko@hbreavis.com

Všeobecné otázky

retail@nivy.com

Stiahnite
si brožúru

Chcete vedieť viac? Stiahnite si brožúru Stanice Nivy, v ktorej sa dozviete viac o tom, prečo by ste si mali otvoriť prevádzku práve tu.

Stiahnuť